Y Datrysiad

Gwelodd Vicky y byddai cymaint o fusnesau eraill ar y stryd fawr yn elwa o allu hysbysu’r gymuned a gallu cyfathrebu gyda nhw’n sydyn.  Rhaid oedd cael ffordd o rannu’r neges gyda’r bobl oedd yn yr ardal leol, y bobl allai gyrraedd yno o fewn byr amser.

Roedd yr ateb yn eistedd yn ei llaw oherwydd fel 85% o oedolion Prydain, roedd gan Vicky ffôn symudol yn ei llaw.

Byddai app yn gallu gwthio hysbysebion ymhellach na ffenest flaen y siop ac yn syth i law pobl yn y gymuned leol.  Dechreuodd Vicky edrych am fuddsoddiad a chefnogaeth i’w busnes pan ystyriodd byddai app a fedrai gynnig cefnogaeth ragorol i’r gymuned a’r busnesau yn gostus.  Dechreuodd ei thaith yn 2015, felly o ble ddaeth y gefnogaeth o’r diwedd?

Cafodd Vicky le ar raglen “Entrepreneurial Spark” (eSpark) rhaglen dan arweiniad banc NatWest, lle cafodd hi flas ar fyd busnes ynghyd â mewnwelediad i’r sgiliau a’r meddylfryd y byddai angen arni i lwyddo.

“Gês i brofiad bythgofiadwy at raglen eSpark, mewn amgylchedd a oedd yn symud yn gyflym iawn wrth i mi ddysgu am sgiliau a meddylfryd entrepreneuriaeth. Roedd yn wych i fod o amgylch cymaint o bobl o’r un meddwl â fi.”

Ar yr un pryd, cafodd Vicky le ar yr “Accelerator” sy’n rhan o “Accelerated Growth Programme” (AGP) Busnes Cymru.  Fe ddarparodd y rhaglen, y cyllid i dalu am sesiynau ymgynghorol gydag arbenigwyr byd busnes a alluogodd iddi ddechrau’r busnes o ddifri.

“Roedd y rhaglen yn ddwys iawn; gweithdai wythnosol yn canolbwyntio ar wahanol agweddau a sgiliau hanfodol yn amrywio o Adnoddau Dynol i Dyfu’n Rhyngwladol.  Roedd yn anrhydedd i gael ein cydnabod fel busnes â photensial i dyfu’n syfrdanol ac rydyn ni wedi elwa’n fawr o’r diwylliant cydweithiol sy’n bodoli ymysg dros 200 o fusnesau yng nghymuned ICE.”

Ym mis Mawrth 2017, dechreuodd trafodaethau gyda Banc Datblygiad Cymru ac fe ddiogelwyd buddsoddiad o £150,000 wrthynt, ynghyd â £60,000 o fuddsoddiad annibynnol ym mis Medi 2017 – golau gwyrdd i ddechrau datblygu’r app ei hun.

Mae’r tîm wedi tyfu’n gyflym ers mis Medi ac rydym yn gweithio’n frwdfrydig nawr i gyflwyno ein app i chi – dewch i gwrdd â’r wynebau tu ôl i’r app ar ein gwefan.

Y dechnoleg tu ôl i’r app!

Dewison ni Thud Media, ym Mae Caerdydd i ddatblygu’r dechnoleg tu ôl i’r app. Ynghyd â’u chwaer gwmni BAIT Studio, sy’n gyfrifol am ein brandio, maent yn dîm arbennig a bu cyd-weithio â nhw yn bleser.

Ein gweledigaeth oedd dod â’r Stryd Fawr “yn fyw” yn eich llaw ac rydym yn falch iawn ein bod yn cyd-weithio gyda CEMET – Centre of Excellenece in Mobile and Emerging Technologies – sy’n rhan o Brifysgol De Cymru.  Mae eu criw blaengar yn y brifysgol yn gweithio ar ddatblygu Realiti Estynedig (Augmented Reality) – technoleg a fydd yn golygu eich bod chi, y defnyddwyr, yn gallu gweld eich stryd fawr drwy gamera eich ffôn tra’n gweld unrhyw gynigion ac yn gallu rhyngweithio gyda nhw yn y llun… WAW!

Ble nesa’?  Dewiswch chi!

Ein cymuned beilot yw’r Bontfaen ym Mro Morgannwg, Cymru ac rydym wedi cael croeso mawr gan fusnesau lleol ar y stryd fawr.

Fe fydd ein cymuned nesa’ yn dibynnu arnoch chi. I ddod ag app NearMeNow i’ch ardal, darllenwch yr adran ‘Cymryd Rhan’.  Rydym yn edrych ymlaen at gwrdd â chi’n fuan.