Addas i mi?

Os ydych chi’n berchennog busnes annibynnol yn eich cymuned leol, rydyn ni’n credu bod app NearMeNow reit lan eich Stryd Fawr.

Os ydych wedi darllen eisioes am pam yr ydym wedi datblygu app sy’n torri tir newydd drosoch chi, wedi cymryd golwg ar y datrysiad yr ydym yn ei gynnig i’ch cymuned leol ac wedi gweld y gwerthoedd sydd tu ôl i’n gweledigaeth, yna byddwch yn awr yn meddwl tybed a fydd yr app yma yn gweithio i chi. 

Gadewch i ni gymryd taith o amgylch rhai o’r nodweddion rhyfeddol sydd ar gael i chi pan fyddwch wedi lawrlwytho a dechrau defnyddio’r app.

 • Realiti Estynedig

  Mae’n amser i gael bach o hwyl gyda app NearMeNow. Arddangoswch eich busnes mewn ffordd unigryw trwy ddefnyddio’r dechnoleg flaengar ddiweddaraf. Chi fydd destun clecs y dref pan fydd eich cwsmeriaid yn defnyddio’r dechnoleg ffôn symudol diweddaraf i gymryd golwg manylach ar beth mae’ch busnes yn ei gynnig trwy NearMeNow. Trwy hysbysebu gyda NearMeNow mae’r wybodaeth yn eich hysbyseb yn cael ei ddefnyddio’n awtomatig i greu hysbyseb gallwch ei weld trwy sgrin eich ffôn wrth edrych trwy lens eich camera. Nid yw’r siopau mawr wedi cael cyfle i edrych ar y dechnoleg hollol newydd yma, ac eto rydym ni’n ei roi yn nwylo busnesau’r stryd fawr ac yn eu rhoi ar flaen y gad.

 • Hysbysebu

  Hoffech chi gyrraedd 85% o’ch cymuned leol trwy wasgu botwm? Gyda chymaint o ddefnyddwyr ffôn symudol yn agos i’ch busnes nawr, a fedrwch chi fforddio peidio gadael iddynt weld beth sydd gyda’ch busnes chi i gynnig? Ar y stryd fawr nawr neu beidio, gallwch gyrraedd eich cwsmeriaid trwy ein app, gan ddefnyddio technoleg lleoliad penodol er mwyn hysbysebu i fwy o bobl na all eich hysbyseb blaen siop ei wneud. Gallwch hyd yn oed estyn yn bellach na’r rheini sydd yn dilyn eich cyfrifon at y cyfryngau cymdeithasol, fyddwch chi ddim yn cael eich colli rhagor ymhlith llu o newyddion cymdeithasol neu boeni am algorithmau cymhleth neu ystadegau mewnwelediad cyfryngau cymdeithasol, mae ein app yma i ddanfon eich negeseuon allan i’r rheini sy’n ddigon agos i gymryd mantais. Hwn yw’r opsiwn amgen perffaith i’ch hysbyseb statig y mae pawb yn fflicio heibio iddo yn nhudalennau’r wasg leol.

 • Rheolaeth Lwyr

  Gallwch stopio, dechrau, golygu, dyblygu, amserlennu, ymestyn neu hyd yn oed dorri’n fyr ymgyrch hysbysebu mor gynted ag y bydd y cynnig wedi’i werthu allan, a hyn oll trwy wasgu botwm – yn rhoi rheolaeth lwyr o’ch marchnata mewn byr amser, sy’n meddwl gallwch chi barhau i wneud y gwaith da o redeg eich busnes a darparu gofal cwsmer arbennig. Gall cwrdd â gofynion ‘cyflenwad a galw’ nawr fod mor syml â gwneud ambell i glic ar app NearMeNow, a’ch helpu chi I fod yn fwy ymatebol i anghenion eich cwsmeriaid.

 • Negeseua Gwib

  Rydym yn byw mewn oes lle mae’n rhaid i gyfathrebiad fod ar wib – meddyliwch am y tro olaf wnaethoch chi gysylltu gyda ffrind trwy lythyr, e-bost neu hyd yn oed trwy godi’r ffôn? Pa mor gyflym gall eich cwsmeriaid chi hyd yn oed ddarganfod eich cyfeiriad, rhif ffôn neu gyfeiriad e-bost i wneud cyswllt? Mae app NearMeNow yn cynnig swyddogaeth unigryw negeseua gwib i fusnesau – WAW! Ni fydd rhaid i’ch cwsmeriaid chwilio’r we am eich manylion cyswllt rhagor gan fydd yr app yn eu galluogi i ddanfon negeseuon gwib. Trwy gadw holl hanes eich sgwrs yn breifat ac mewn un man bydd yr app yn eich galluogi i reoli eich gofal cwsmer mewn un man.

 • Geo-lleoliad

  A feddylioch chi erioed am beth yw’ch safle pan fydd rhywun yn defnyddio peiriant chwilio i ddod o hyd i’ch math chi o fusnes yn eich tref? Ydy’r tir peryglus o SEO yn codi ofn arnoch? Gadewch i’ch cwsmeriaid dod o hyd i chi’n haws ac yn seiliedig ar leoliad, a rhowch eich busnes ar dir hafal os ydych yn ymddangos yn amlwg ar y stryd fawr neu at stryd gyfagos neu wedi eich cuddio ar-lein. Mae defnydd o’n map yn sicrhau bod cwsmeriaid newydd yn gwybod eich lleoliad er nad ydych at eu llwybr arferol.

 • Trafod Arian

  ‘Dwi am y cyfan a ‘dwi am e nawr!’ Dyna sy’n gyffredin dyddiau yma. Rhowch y gallu i’ch cwsmeriaid i drafod ar wib pryd bynnag y maent yn barod i gymryd mantais o’ch cynnig gyda’r gallu i dalu yn llawn neu dalu blaendal gan ddefnyddio ein cyfleuster talu ar-lein. Trwy ddefnyddio’r system ddibynadwy PayPal i ddarparu trafodion diogel, gallwch roi anfonebau a derbyniadau i’ch cwsmeriaid i gadw cofnod ynghyd â’r warant sydd angen arnoch chi fel busnes bod y drafodaeth wedi’i chwblhau. Wrth gystadlu gyda siopa ar-lein, gwasanaethau ‘clic a chasglu’ neu hyd yn oed llwyfannau gwerthiant amlwladol, mae app NearMeNow yn eich galluogi i ddarparu’r cyfleustra mae’ch cwsmeriaid yn ei fynnu gan gadw’ch safle ar y stryd fawr yn gwasanaethu eich cymuned.

 • Map

  Gall app NearMeNow rhoi eich busnes ar y map! Dychmygwch fynd i mewn i’r dre i gasglu ambell i beth a chwrdd â ffrindiau am goffi a chyn gadael cysur eich hoff siop goffi, fe allwch chwilio app NearMeNow i weld os oes unrhyw beth arall werth cymryd golwg arno cyn mynd adref. Mae bod ar y map yn meddwl fe allwch chi fod allan o’r golwg ar y foment yna, ond byth allan o’r meddwl. Fe fydd gweld eich cynnig busnes yn cadw pobol ar y stryd fawr yn hirach, wrth gymryd mantais o’r cynigion sydd ar gael iddynt nawr. Fe fydd y map yn arwain cwsmeriaid yn syth at y drws hyd yn oed os yn newydd i’r dre neu’n ymweld.

 • Amserlennu

  Mae cynllunio ymlaen llaw’n allweddol bob amser. Mae’r rhan fwyaf o’r busnesau yr ydym wedi siarad â nhw yn dweud mai’r amser gorau i edrych am fwy o drafodion a chwsmeriaid yw pan mae busnes yn dda. Ond, dyna’r union amser mae’r rhan fwyaf o berchnogion busnes yn brysur, maent yn anghofio i gynllunio ymlaen, cynllunio ymgyrchoedd i’r dyfodol ac chwilio am y cwsmeriaid newydd hollbwysig. Gyda app NearMeNow gallwch chi gadw o flaen y gad wrth amserlennu’r marchnata, cynigion ac ymgyrchoedd eich busnes. Os ydych chi’n ceisio tynnu sylw at eich cynigion wythnosol neu fisol neu hyd yn oed yn cynllunio ymlaen llaw oherwydd gwyliau, fe allwch chi drefnu’ch marchnata yn syml drwy ddefnyddio’n app.

Fe fydd ein tîm o arwyr y stryd fawr yn hapus i helpu chi fynd trwy ymgynghoriad yn edrych ar beth yr ydych chi’n ei ddefnyddio nawr i farchnata a hysbysebu eich busnes ac i ddangos i chi’r nodweddion sy’n cwrdd ag anghenion eich busnes. Os oes well ganddo’ch, fe allwch gwblhau ymarfer diagnostig marchnata drwy ateb y cwestiynau isod i weld sut y gall yr app ychwanegu a gwella ar y gwaith ardderchog yr ydych yn ei wneud a gweiddi’n groch am eich busnes chi i’r ardal leol.

Holiadur busnes

Sut yn union y bydd yn gweithio i’ch busnes stryd fawr chi?

Mae’r app wedi’i ddylunio gyda chi yn ganolog i’r syniad ac ar ôl ymchwil helaeth i mewn i anghenion busnesau i sefyll allan a chystadlu gyda’r brandiau mawr a’r opsiynau siopa ar-lein ond heb amharu ar eich rôl a phresenoldeb ar y stryd fawr. Mae gan bob busnes anghenion gwahanol felly pam na wnewch chi gymryd golwg manylach ar sut y gall eich busnes chi elwa drwy gofrestru nawr ar gyfer app NearMeNow.